W y k o r z y s t y w a n i e w ł a s n y c h p r z e d s i ę b i o r s t w

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność użytkownika i zobowiązujemy się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej polityki prywatności ("Polityka"). Niniejsza Polityka opisuje rodzaje informacji, które możemy zbierać od użytkownika lub które użytkownik może podać ("Dane osobowe") na stronie comparebuzz.net ("Witryna" lub "Usługa") oraz wszelkich powiązanych z nią produktów i usług (zwanych łącznie "Usługami"), a także naszych praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych Danych osobowych. Opisuje również dostępne opcje dotyczące korzystania przez nas z Danych osobowych użytkownika oraz sposobu uzyskiwania dostępu do nich i ich aktualizacji.

Niniejsza Polityka jest prawnie wiążącą umową pomiędzy użytkownikiem ("Użytkownik", "Ty" lub "Twój") a operatorem niniejszej Witryny ("Operator", "my", "nas" lub "nasz"). Jeśli użytkownik zawiera niniejszą umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadcza, że jest upoważniony do związania takiego podmiotu niniejszą umową, w którym to przypadku terminy "Użytkownik", "Ty" lub "Twój" odnoszą się do takiego podmiotu. Jeśli użytkownik nie ma takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadza się z warunkami niniejszej umowy, nie może zaakceptować niniejszej umowy i nie może uzyskiwać dostępu do Witryny i Usług ani z nich korzystać. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać warunków niniejszej Polityki. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do praktyk spółek, których nie posiadamy ani nie kontrolujemy, ani do osób, których nie zatrudniamy ani którymi nie zarządzamy.

Spis treści


Gdy użytkownik otwiera Witrynę, nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez przeglądarkę użytkownika. Dane te mogą obejmować takie informacje, jak adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, preferencje językowe lub strona internetowa odwiedzana przed wejściem na Witrynę i Usługi, odwiedzane strony Witryny i Usług, czas spędzony na tych stronach, informacje wyszukiwane w Witrynie, godziny i daty dostępu oraz inne statystyki.

Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i tworzenia informacji statystycznych dotyczących korzystania i ruchu w Witrynie i Usługach. Te informacje statystyczne nie są w żaden inny sposób agregowane w sposób, który pozwoliłby zidentyfikować konkretnego Użytkownika systemu.

Gromadzenie danych osobowych

Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Witryny i Usług oraz korzystać z nich bez podawania nam swojej tożsamości lub ujawniania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby zidentyfikować użytkownika jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak użytkownik zechce skorzystać z niektórych funkcji oferowanych w Witrynie, może zostać poproszony o podanie określonych Danych Osobowych (na przykład imienia i nazwiska oraz adresu e-mail).

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje, które użytkownik świadomie przekazuje nam podczas tworzenia konta, publikowania treści lub wypełniania formularzy w Witrynie. W razie potrzeby informacje te mogą obejmować następujące elementy:

 • Szczegóły konta (takie jak nazwa użytkownika, unikalny identyfikator użytkownika, hasło itp.)
 • Informacje kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu itp.)
 • Podstawowe dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, kraj zamieszkania itp.)
 • Wrażliwe dane osobowe (takie jak pochodzenie etniczne, przekonania religijne, zdrowie psychiczne itp.)
 • Dane geolokalizacyjne urządzenia (takie jak szerokość i długość geograficzna)
 • Informacje o innych osobach (takich jak członkowie rodziny, przyjaciele itp.)
 • Wszelkie inne materiały, które dobrowolnie nam prześlesz (takie jak artykuły, zdjęcia, opinie itp.)


Użytkownik może zrezygnować z podawania nam swoich Danych osobowych, ale w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą skontaktować się z nami.

Prywatność dzieci

Nie gromadzimy świadomie żadnych Danych Osobowych od dzieci w wieku poniżej 18 lat. Osoby w wieku poniżej 18 lat nie powinny przekazywać żadnych Danych osobowych za pośrednictwem Witryny i Usług. Jeśli użytkownik ma powody sądzić, że dziecko w wieku poniżej 18 lat przekazało nam Dane Osobowe za pośrednictwem Witryny i Usług, prosimy o kontakt z nami w celu zażądania usunięcia Danych Osobowych tego dziecka z naszych Usług.

Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu niniejszych Zasad poprzez instruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały Danych Osobowych za pośrednictwem Witryny i Usług bez ich zgody. Prosimy również, aby wszyscy rodzice i opiekunowie prawni nadzorujący opiekę nad dziećmi podjęli niezbędne środki ostrożności w celu zapewnienia, że ich dzieci zostaną poinstruowane, aby nigdy nie podawały Danych Osobowych w Internecie bez ich zgody.

Wykorzystywanie i przetwarzanie zebranych informacji

Działamy jako administrator danych i podmiot przetwarzający dane podczas przetwarzania Danych osobowych, chyba że zawarliśmy z użytkownikiem umowę o przetwarzaniu danych, w którym to przypadku użytkownik byłby administratorem danych, a my podmiotem przetwarzającym dane.

Nasza rola może się również różnić w zależności od konkretnej sytuacji związanej z Danymi Osobowymi. Działamy w charakterze administratora danych, gdy prosimy użytkownika o podanie Danych Osobowych, które są niezbędne do zapewnienia użytkownikowi dostępu do Witryny i Usług oraz korzystania z nich. W takich przypadkach jesteśmy administratorem danych, ponieważ określamy cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

Działamy w charakterze podmiotu przetwarzającego dane w sytuacjach, gdy użytkownik przesyła Dane osobowe za pośrednictwem Witryny i Usług. Nie posiadamy, nie kontrolujemy ani nie podejmujemy decyzji dotyczących przesłanych Danych Osobowych, a takie Dane Osobowe są przetwarzane wyłącznie zgodnie z instrukcjami użytkownika. W takich przypadkach Użytkownik przekazujący Dane Osobowe działa jako administrator danych.

W celu udostępnienia użytkownikowi Witryny i Usług lub w celu spełnienia obowiązku prawnego, możemy być zmuszeni do gromadzenia i wykorzystywania określonych Danych Osobowych. Jeśli użytkownik nie poda wymaganych przez nas informacji, możemy nie być w stanie dostarczyć mu żądanych produktów lub usług. Wszelkie gromadzone przez nas informacje mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi
 • Wysyłanie informacji administracyjnych
 • Wysyłanie aktualizacji produktów i usług
 • Odpowiadanie na zapytania i oferowanie wsparcia
 • Prośba o opinie użytkowników
 • Poprawa doświadczenia użytkownika
 • Egzekwowanie warunków i zasad
 • Ochrona przed nadużyciami i złośliwymi użytkownikami
 • Reagowanie na żądania prawne i zapobieganie szkodom
 • Prowadzenie i obsługa Witryny i Usług


Przetwarzanie Danych Osobowych użytkownika zależy od tego, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcję z Witryną i Usługami, w jakim miejscu na świecie się znajduje oraz czy ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji: (i) użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; (ii) dostarczenie informacji jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i/lub jakichkolwiek zobowiązań przedumownych z nią związanych; (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu użytkownik podlega; (iv) przetwarzanie jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej nam; (v) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią. Możemy również łączyć lub agregować niektóre Dane Osobowe użytkownika w celu lepszej obsługi użytkownika oraz ulepszania i aktualizowania naszej Witryny Internetowej i Usług.

Należy pamiętać, że zgodnie z niektórymi przepisami możemy mieć prawo do przetwarzania informacji, dopóki użytkownik nie sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu poprzez rezygnację, bez konieczności polegania na zgodzie lub innej podstawie prawnej. W każdym przypadku chętnie wyjaśnimy konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Zarządzanie informacjami

Użytkownik ma możliwość usunięcia niektórych Danych osobowych, które posiadamy na jego temat. Dane osobowe, które użytkownik może usunąć, mogą ulec zmianie wraz ze zmianą Witryny i Usług. Po usunięciu przez użytkownika Danych osobowych możemy jednak zachować kopię niezmienionych Danych osobowych w naszych rejestrach przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań wobec naszych podmiotów stowarzyszonych i partnerów oraz w celach opisanych poniżej. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje Dane Osobowe lub trwale usunąć swoje konto, może to zrobić na stronie ustawień swojego konta w Witrynie.

Ujawnianie informacji

W zależności od żądanych Usług lub w razie konieczności sfinalizowania dowolnej transakcji lub świadczenia żądanej Usługi, możemy udostępniać dane użytkownika naszym podmiotom stowarzyszonym, firmom, z którymi zawarliśmy umowę, i usługodawcom (zwanym łącznie "Usługodawcami"), na których polegamy w celu pomocy w obsłudze Witryny i Usług dostępnych dla użytkownika i których polityka prywatności jest zgodna z naszą lub którzy zgadzają się przestrzegać naszych zasad w odniesieniu do Danych osobowych. Nie będziemy udostępniać żadnych informacji niepowiązanym stronom trzecim.

Usługodawcy nie są upoważnieni do wykorzystywania ani ujawniania informacji użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub przestrzegania wymogów prawnych. Usługodawcy otrzymują informacje, których potrzebują wyłącznie w celu wykonywania wyznaczonych im funkcji, a my nie upoważniamy ich do wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek dostarczonych informacji do własnych celów marketingowych lub innych. Będziemy udostępniać i ujawniać informacje użytkownika wyłącznie następującym kategoriom dostawców usług:

 • Usługi przetwarzania w chmurze
 • Usługi komunikacji i współpracy
 • Usługi analizy danych
 • Usługi przechowywania danych
 • Usługi monitorowania wydajności
 • Usługi inżynierii i projektowania produktów
 • Sieci społecznościowe
 • Usługi uwierzytelniania użytkowników
 • Dostawcy usług hostingowych

Przechowywanie informacji

Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika przez okres niezbędny do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, tak długo, jak konto użytkownika pozostanie aktywne, w celu egzekwowania naszych umów, rozstrzygania sporów i chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Po zaktualizowaniu lub usunięciu Danych Osobowych użytkownika możemy wykorzystywać wszelkie zagregowane dane pochodzące z Danych Osobowych użytkownika lub je zawierające, ale nie w sposób umożliwiający identyfikację użytkownika. Po upływie okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu przechowywania.

Pliki cookie

Nasza Witryna i Usługi wykorzystują pliki "cookie", aby pomóc spersonalizować Twoje doświadczenia online. Plik cookie to plik tekstowy umieszczany na dysku twardym użytkownika przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do komputera użytkownika. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do użytkownika i mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy w domenie, która wystawiła użytkownikowi plik cookie.

Możemy używać plików cookie do gromadzenia, przechowywania i śledzenia informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i personalizacji oraz do celów statystycznych. Należy pamiętać, że użytkownik ma możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie, jeśli woli.

Analiza danych

Nasza Witryna i Usługi mogą korzystać z narzędzi analitycznych stron trzecich, które wykorzystują pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web lub inne podobne technologie gromadzenia informacji w celu zbierania standardowych informacji o aktywności i użytkowaniu Internetu. Zebrane informacje są wykorzystywane do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności użytkowników, takich jak częstotliwość odwiedzania naszej Witryny i Usług przez użytkowników, odwiedzane przez nich strony i czas ich trwania itp. Używamy informacji uzyskanych z tych narzędzi analitycznych do monitorowania wydajności i ulepszania naszej Witryny i Usług. Nie używamy narzędzi analitycznych stron trzecich do śledzenia lub gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych naszych Użytkowników i nie będziemy kojarzyć żadnych informacji zebranych z raportów statystycznych z żadnym indywidualnym Użytkownikiem.

Analiza danych

Nasza Witryna i Usługi mogą korzystać z narzędzi analitycznych stron trzecich, które wykorzystują pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web lub inne podobne technologie gromadzenia informacji w celu zbierania standardowych informacji o aktywności i użytkowaniu Internetu. Zebrane informacje są wykorzystywane do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności użytkowników, takich jak częstotliwość odwiedzania naszej Witryny i Usług przez użytkowników, odwiedzane przez nich strony i czas ich trwania itp. Używamy informacji uzyskanych z tych narzędzi analitycznych do monitorowania wydajności i ulepszania naszej Witryny i Usług. Nie używamy narzędzi analitycznych stron trzecich do śledzenia lub gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych naszych Użytkowników i nie będziemy kojarzyć żadnych informacji zebranych z raportów statystycznych z żadnym indywidualnym Użytkownikiem.

Nie śledź sygnałów

Niektóre przeglądarki zawierają funkcję Do Not Track, która sygnalizuje odwiedzanym witrynom, że użytkownik nie chce, aby jego aktywność online była śledzona. Śledzenie to nie to samo, co wykorzystywanie lub gromadzenie informacji w związku z witryną internetową. Dla tych celów, śledzenie odnosi się do zbierania danych osobowych od konsumentów, którzy korzystają lub odwiedzają stronę internetową lub usługę online, gdy poruszają się po różnych stronach internetowych w czasie. Witryna i Usługi nie śledzą odwiedzających w czasie i na stronach internetowych osób trzecich. Jednakże, niektóre strony internetowe osób trzecich mogą śledzić aktywność użytkownika podczas przeglądania ich zawartości, co umożliwia im dostosowanie treści prezentowanych użytkownikowi.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasza Witryna i Usługi mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takie jak przyciski Facebooka i Twittera, przyciski Udostępnij to itp (łącznie "Funkcje mediów społecznościowych"). Te funkcje mediów społecznościowych mogą gromadzić adres IP użytkownika, stronę odwiedzaną przez użytkownika w naszej Witrynie i Usługach oraz mogą ustawiać pliki cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania funkcji mediów społecznościowych. Funkcje mediów społecznościowych są hostowane przez odpowiednich dostawców lub bezpośrednio w naszej Witrynie i Usługach. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami mediów społecznościowych podlegają polityce prywatności odpowiednich dostawców.

Marketing e-mailowy

Oferujemy biuletyny elektroniczne, które użytkownik może dobrowolnie subskrybować w dowolnym momencie. Zobowiązujemy się do zachowania poufności adresu e-mail użytkownika i nie będziemy ujawniać adresu e-mail użytkownika żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w sekcji dotyczącej wykorzystywania i przetwarzania informacji lub w celu wykorzystania zewnętrznego dostawcy do wysyłania takich wiadomości e-mail. Będziemy przechowywać informacje przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.

Zgodnie z ustawą CAN-SPAM, wszystkie wysyłane przez nas wiadomości e-mail będą wyraźnie wskazywać, od kogo pochodzą i zawierać jasne informacje o tym, jak skontaktować się z nadawcą. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu lub marketingowych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji z subskrypcji zawartymi w tych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami. Użytkownik będzie jednak nadal otrzymywać niezbędne wiadomości e-mail dotyczące transakcji.

Linki do innych zasobów

Witryna i Usługi zawierają łącza do innych zasobów, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych zasobów lub stron trzecich. Zachęcamy do zachowania świadomości podczas opuszczania Witryny i Usług oraz do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdego zasobu, który może gromadzić Dane Osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje podawane przez użytkownika na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy rozsądne zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem Danych Osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą i opieką. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową.

W związku z tym, chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkownika, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (i) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (ii) nie można zagwarantować bezpieczeństwa, integralności i prywatności wszelkich informacji i danych wymienianych między użytkownikiem a Witryną i Usługami; oraz (iii) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub naruszane podczas przesyłania przez stronę trzecią, pomimo dołożenia wszelkich starań.

Ponieważ bezpieczeństwo Danych Osobowych zależy częściowo od bezpieczeństwa urządzenia używanego do komunikacji z nami oraz zabezpieczeń używanych do ochrony danych uwierzytelniających, należy podjąć odpowiednie środki w celu ochrony tych informacji.

Naruszenie bezpieczeństwa danych

W przypadku, gdy dowiemy się, że bezpieczeństwo Witryny i Usług zostało naruszone lub Dane Osobowe Użytkowników zostały ujawnione niepowiązanym stronom trzecim w wyniku działań zewnętrznych, w tym między innymi ataków bezpieczeństwa lub oszustw, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków, w tym między innymi dochodzenia i raportowania, a także powiadamiania organów ścigania i współpracy z nimi. W przypadku naruszenia danych podejmiemy uzasadnione starania, aby powiadomić osoby, których to dotyczy, jeśli uznamy, że istnieje uzasadnione ryzyko wyrządzenia szkody Użytkownikowi w wyniku naruszenia lub jeśli powiadomienie jest wymagane przez prawo. W takim przypadku wyślemy użytkownikowi wiadomość e-mail.

Akceptacja niniejszej polityki

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą Polityką i akceptuje wszystkie jej warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, a także przesyłając swoje dane, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Zasad. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Polityki, nie jest upoważniony do uzyskiwania dostępu do Witryny i Usług ani korzystania z nich. Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy pomocy WebsitePolicies.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki lub jej warunków związanych z Witryną i Usługami w dowolnym momencie według naszego uznania. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę aktualizacji na dole tej strony. Możemy również powiadomić użytkownika w inny sposób, według własnego uznania, na przykład za pośrednictwem podanych przez niego danych kontaktowych.

Zaktualizowana wersja niniejszych Zasad będzie obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zmienionych Zasad, chyba że określono inaczej. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po dacie wejścia w życie zmienionych Zasad (lub innej czynności określonej w tym czasie) będzie stanowić zgodę użytkownika na te zmiany. Nie będziemy jednak, bez zgody użytkownika, wykorzystywać jego Danych Osobowych w sposób istotnie różniący się od tego, co zostało określone w momencie gromadzenia jego Danych Osobowych.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących niniejszej Polityki, przechowywanych przez nas informacji o użytkowniku lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących mu praw, zachęcamy do skontaktowania się z nami przy użyciu poniższych danych:

https://www.comparebuzz.net/contact/
[email protected]

Podejmiemy próbę rozstrzygnięcia skarg i sporów oraz dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić życzenie użytkownika dotyczące skorzystania z jego praw tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ramach czasowych przewidzianych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 16 sierpnia 2022 r.

Made with WebsitePolicies

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022. Obowiązują warunki 18+. begambleaware.org
pl_PLPolish