T a k i n g av s t i n g e n a v d i s s e k o n s e k v e n s e r

Integritetspolicy

Vi respekterar din integritet och är fast beslutna att skydda den genom att följa denna integritetspolicy ("Policy"). Denna policy beskriver de typer av information som vi kan samla in från dig eller som du kan tillhandahålla ("Personlig information") på comparebuzz.net webbplats ("Webbplats" eller "Tjänst") och någon av dess relaterade produkter och tjänster (tillsammans "Tjänster"), och våra metoder för att samla in, använda, underhålla, skydda och avslöja den Personliga informationen. Den beskriver också de val du har när det gäller vår användning av din personliga information och hur du kan komma åt och uppdatera den.

Denna policy är ett juridiskt bindande avtal mellan dig ("Användare", "du" eller "din") och denna webbplatsoperatör ("Operatör", "vi", "oss" eller "vår"). Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, intygar du att du har befogenhet att binda en sådan enhet till detta avtal, i vilket fall termerna "Användare", "du" eller "din" ska hänvisa till en sådan enhet. Om du inte har sådan behörighet, eller om du inte samtycker till villkoren i detta avtal, får du inte acceptera detta avtal och får inte komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna. Genom att komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i denna policy. Denna policy gäller inte praxis för företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för individer som vi inte anställer eller hanterar.

Innehållsförteckning


När du öppnar Webbplatsen registrerar våra servrar automatiskt information som din webbläsare skickar. Dessa uppgifter kan omfatta din enhets IP-adress, typ och version av webbläsare, typ och version av operativsystem, språkinställningar eller den webbsida du besökte innan du kom till webbplatsen och tjänsterna, sidor på webbplatsen och tjänsterna som du besöker, den tid du tillbringar på dessa sidor, information som du söker efter på webbplatsen, åtkomsttider och datum samt annan statistik.

Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om användningen av och trafiken på webbplatsen och tjänsterna. Denna statistiska information sammanställs inte på ett sådant sätt att det går att identifiera en viss användare av systemet.

Insamling av personuppgifter

Du kan komma åt och använda webbplatsen och tjänsterna utan att berätta för oss vem du är eller avslöja någon information genom vilken någon kan identifiera dig som en specifik, identifierbar individ. Om du vill använda vissa av de funktioner som erbjuds på webbplatsen kan du dock bli ombedd att lämna vissa personuppgifter (t.ex. ditt namn och din e-postadress).

Vi tar emot och lagrar all information som du medvetet lämnar till oss när du skapar ett konto, publicerar innehåll eller fyller i formulär på webbplatsen. Vid behov kan denna information omfatta följande:

 • Kontouppgifter (t.ex. användarnamn, unikt användar-ID, lösenord osv.)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer etc.)
 • Grundläggande personlig information (t.ex. namn, bosättningsland osv.)
 • Känslig personlig information (t.ex. etnicitet, religiös övertygelse, psykisk hälsa etc.)
 • Geolokaliseringsdata för din enhet (t.ex. latitud och longitud)
 • Information om andra personer (t.ex. dina familjemedlemmar, vänner osv.)
 • Allt annat material som du frivilligt skickar till oss (t.ex. artiklar, bilder, feedback etc.)


Du kan välja att inte förse oss med din personliga information, men då kanske du inte kan dra nytta av vissa av funktionerna på webbplatsen. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk är välkomna att kontakta oss.

Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn under 18 år. Om du är under 18 år ska du inte lämna några personuppgifter via webbplatsen och tjänsterna. Om du har anledning att tro att ett barn under 18 år har lämnat personuppgifter till oss via webbplatsen och tjänsterna, vänligen kontakta oss för att begära att vi tar bort barnets personuppgifter från våra tjänster.

Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och att hjälpa till att genomdriva denna policy genom att instruera sina barn att aldrig lämna ut personuppgifter via webbplatsen och tjänsterna utan deras tillstånd. Vi ber också alla föräldrar och vårdnadshavare som har hand om barn att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att se till att deras barn instrueras att aldrig lämna ut personuppgifter online utan deras tillstånd.

Användning och behandling av insamlad information

Vi agerar som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde när vi hanterar personuppgifter, såvida vi inte har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med dig, i vilket fall du skulle vara personuppgiftsansvarig och vi skulle vara personuppgiftsbiträde.

Vår roll kan också variera beroende på den specifika situationen som involverar Personuppgifter. Vi agerar i egenskap av personuppgiftsansvarig när vi ber dig att lämna dina personuppgifter som är nödvändiga för att säkerställa din åtkomst till och användning av webbplatsen och tjänsterna. I sådana fall är vi personuppgiftsansvariga eftersom vi bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Vi agerar i egenskap av ett personuppgiftsbiträde i situationer när du lämnar personuppgifter via webbplatsen och tjänsterna. Vi äger inte, kontrollerar inte och fattar inte beslut om de inlämnade Personuppgifterna och sådana Personuppgifter behandlas endast i enlighet med dina instruktioner. I sådana fall agerar användaren som tillhandahåller personuppgifter som personuppgiftsansvarig.

För att göra webbplatsen och tjänsterna tillgängliga för dig, eller för att uppfylla en rättslig skyldighet, kan vi behöva samla in och använda viss personlig information. Om du inte lämnar den information som vi begär kanske vi inte kan förse dig med de begärda produkterna eller tjänsterna. All information som vi samlar in från dig kan användas för följande ändamål:

 • Skapa och hantera användarkonton
 • Skicka administrativ information
 • Skicka uppdateringar om produkter och tjänster
 • Svara på förfrågningar och erbjuda support
 • Begär feedback från användarna
 • Förbättra användarupplevelsen
 • Tillämpa villkor och policyer
 • Skydd mot missbruk och skadliga användare
 • Svara på rättsliga förfrågningar och förhindra skada
 • sköta och driva webbplatsen och tjänsterna


Behandlingen av dina personuppgifter beror på hur du interagerar med webbplatsen och tjänsterna, var du befinner dig i världen och om något av följande gäller: (i) du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål; (ii) tillhandahållande av information är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och/eller för eventuella skyldigheter före avtalets ingående; (iii) behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du omfattas av; (iv) behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av officiell myndighet som tillkommer oss; (v) behandling är nödvändig för de legitima intressen som drivs av oss eller av en tredje part. Vi kan också kombinera eller sammanställa vissa av dina personuppgifter för att bättre kunna hjälpa dig och för att förbättra och uppdatera vår webbplats och våra tjänster.

Observera att vi enligt viss lagstiftning kan ha rätt att behandla uppgifter tills du invänder mot sådan behandling genom att avregistrera dig, utan att behöva förlita oss på samtycke eller någon annan av de rättsliga grunderna. Under alla omständigheter klargör vi gärna den specifika rättsliga grund som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Hantering av information

Du har möjlighet att radera vissa personuppgifter som vi har om dig. De personuppgifter som du kan radera kan ändras i takt med att webbplatsen och tjänsterna ändras. När du raderar personuppgifter kan vi dock behålla en kopia av de oreviderade personuppgifterna i våra register under den tid som krävs för att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra dotterbolag och partners, och för de ändamål som beskrivs nedan. Om du vill radera dina personuppgifter eller permanent radera ditt konto kan du göra det på inställningssidan för ditt konto på webbplatsen.

Utlämnande av information

Beroende på vilka tjänster som efterfrågas eller om det är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla en tjänst som du har begärt kan vi dela din information med våra dotterbolag, kontrakterade företag och tjänsteleverantörer (gemensamt kallade "tjänsteleverantörer") som vi använder för att hjälpa till med driften av webbplatsen och tjänster som är tillgängliga för dig och vars integritetspolicy överensstämmer med vår eller som samtycker till att följa vår policy med avseende på personlig information. Vi kommer inte att dela någon information med icke-anslutna tredje parter.

Tjänsteleverantörer har inte rätt att använda eller lämna ut din information annat än om det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller uppfylla lagkrav. Tjänsteleverantörer får den information de behöver endast för att utföra sina angivna funktioner, och vi tillåter dem inte att använda eller avslöja någon av den tillhandahållna informationen för sin egen marknadsföring eller andra ändamål. Vi kommer endast att dela och lämna ut din information till följande kategorier av tjänsteleverantörer:

 • Molntjänster för databehandling
 • Tjänster för kommunikation och samarbete
 • Tjänster för dataanalys
 • Tjänster för datalagring
 • Tjänster för övervakning av prestanda
 • Produktutveckling och designtjänster
 • Sociala nätverk
 • Tjänster för användarautentisering
 • Leverantörer av webbhotellstjänster

Bevarande av information

Vi kommer att lagra och använda dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, så länge ditt användarkonto är aktivt, för att verkställa våra avtal, lösa tvister och om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan använda aggregerade data som härrör från eller innehåller dina personuppgifter efter att du har uppdaterat eller raderat dem, men inte på ett sätt som skulle identifiera dig personligen. När lagringsperioden har löpt ut ska personuppgifterna raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte verkställas efter det att lagringsperioden har löpt ut.

Kakor

Vår webbplats och våra tjänster använder "cookies" för att hjälpa dig att anpassa din upplevelse online. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av en webbplatsserver. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Cookies är unikt tilldelade dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookien till dig.

Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för säkerhet och personalisering samt för statistiska ändamål. Observera att du har möjlighet att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies som standard, men du kan ändra dina webbläsarinställningar för att neka cookies om du föredrar det.

Dataanalys

Vår webbplats och våra tjänster kan använda analysverktyg från tredje part som använder cookies, webbfyrar eller annan liknande informationsinsamlingsteknik för att samla in standardinformation om internetaktivitet och användning. Den insamlade informationen används för att sammanställa statistiska rapporter om användaraktivitet, t.ex. hur ofta användare besöker vår webbplats och våra tjänster, vilka sidor de besöker och hur länge osv. Vi använder den information som erhålls från dessa analysverktyg för att övervaka prestanda och förbättra vår webbplats och våra tjänster. Vi använder inte tredje parts analysverktyg för att spåra eller samla in någon personligt identifierbar information om våra användare och vi kommer inte att associera någon information som samlats in från statistikrapporterna med någon enskild användare.

Dataanalys

Vår webbplats och våra tjänster kan använda analysverktyg från tredje part som använder cookies, webbfyrar eller annan liknande informationsinsamlingsteknik för att samla in standardinformation om internetaktivitet och användning. Den insamlade informationen används för att sammanställa statistiska rapporter om användaraktivitet, t.ex. hur ofta användare besöker vår webbplats och våra tjänster, vilka sidor de besöker och hur länge osv. Vi använder den information som erhålls från dessa analysverktyg för att övervaka prestanda och förbättra vår webbplats och våra tjänster. Vi använder inte tredje parts analysverktyg för att spåra eller samla in någon personligt identifierbar information om våra användare och vi kommer inte att associera någon information som samlats in från statistikrapporterna med någon enskild användare.

Spåra inte signaler

Vissa webbläsare har en "spåra inte"-funktion som signalerar till de webbplatser du besöker att du inte vill att din aktivitet på nätet ska spåras. Spårning är inte samma sak som att använda eller samla in information i samband med en webbplats. För dessa ändamål avser spårning insamling av personligt identifierbar information från konsumenter som använder eller besöker en webbplats eller onlinetjänst när de rör sig över olika webbplatser över tid. Webbplatsen och Tjänsterna spårar inte sina besökare över tid och över tredje parts webbplatser. Vissa tredjepartswebbplatser kan dock hålla reda på dina surfaktiviteter när de visar dig innehåll, vilket gör det möjligt för dem att skräddarsy vad de presenterar för dig.

Funktioner för sociala medier

Vår Webbplats och våra Tjänster kan innehålla funktioner för sociala medier, såsom Facebook- och Twitter-knappar, Dela detta-knappar etc. (gemensamt kallade "Funktioner för sociala medier"). Dessa funktioner för sociala medier kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats och våra tjänster och kan ställa in en cookie för att funktionerna för sociala medier ska fungera korrekt. Sociala mediefunktioner hostas antingen av deras respektive leverantörer eller direkt på vår webbplats och våra tjänster. Din interaktion med dessa sociala mediefunktioner styrs av respektive leverantörs integritetspolicy.

E-postmarknadsföring

Vi erbjuder elektroniska nyhetsbrev som du frivilligt kan prenumerera på när som helst. Vi är fast beslutna att hålla din e-postadress konfidentiell och kommer inte att lämna ut den till någon tredje part, med undantag för vad som tillåts i avsnittet om användning och behandling av information eller i syfte att använda en tredjepartsleverantör för att skicka sådana e-postmeddelanden. Vi kommer att behålla den information som skickas via e-post i enlighet med gällande lagar och förordningar.

I enlighet med CAN-SPAM Act kommer alla e-postmeddelanden som skickas från oss att tydligt ange vem e-postmeddelandet kommer från och ge tydlig information om hur man kontaktar avsändaren. Du kan välja att sluta ta emot våra nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden genom att följa avregistreringsinstruktionerna i dessa e-postmeddelanden eller genom att kontakta oss. Du kommer dock att fortsätta att få viktiga transaktionsmeddelanden.

Länkar till andra resurser

Webbplatsen och tjänsterna innehåller länkar till andra resurser som inte ägs eller kontrolleras av oss. Var medveten om att vi inte är ansvariga för sekretesspraxis för sådana andra resurser eller tredje parter. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam när du lämnar webbplatsen och tjänsterna och att läsa sekretesspolicyn för varje enskild resurs som kan samla in personuppgifter.

Informationssäkerhet

Vi säkrar information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi upprätthåller rimliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder i ett försök att skydda mot obehörig åtkomst, användning, ändring och utlämnande av personlig information i vår kontroll och förvaring. Ingen dataöverföring via Internet eller trådlösa nätverk kan dock garanteras.

Även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter är du medveten om att (i) det finns säkerhets- och sekretessbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll, (ii) säkerheten, integriteten och sekretessen för all information och data som utbyts mellan dig och webbplatsen och tjänsterna inte kan garanteras, och (iii) sådan information och data kan visas eller manipuleras av en tredje part under överföring, trots bästa ansträngningar.

Eftersom säkerheten för personuppgifter delvis beror på säkerheten för den enhet du använder för att kommunicera med oss och den säkerhet du använder för att skydda dina autentiseringsuppgifter, ber vi dig att vidta lämpliga åtgärder för att skydda denna information.

Dataintrång

Om vi blir medvetna om att säkerheten för webbplatsen och tjänsterna har äventyrats eller att användarnas personuppgifter har lämnats ut till orelaterade tredje parter till följd av extern aktivitet, inklusive men inte begränsat till säkerhetsattacker eller bedrägeri, förbehåller vi oss rätten att vidta rimligt lämpliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till utredning och rapportering, samt anmälan till och samarbete med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång kommer vi att göra rimliga ansträngningar för att meddela berörda personer om vi anser att det finns en rimlig risk för skada för användaren som ett resultat av intrånget eller om meddelande på annat sätt krävs enligt lag. När vi gör det kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig.

Godkännande av denna policy

Du bekräftar att du har läst denna policy och samtycker till alla dess villkor. Genom att gå in på och använda webbplatsen och tjänsterna och skicka in din information samtycker du till att vara bunden av denna policy. Om du inte samtycker till att följa villkoren i denna policy, är du inte behörig att komma åt eller använda webbplatsen och tjänsterna. Denna sekretesspolicy skapades med hjälp av WebbplatsPolicy.

Ändringar och tillägg

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy eller dess villkor relaterade till webbplatsen och tjänsterna när som helst efter eget gottfinnande. När vi gör det kommer vi att revidera det uppdaterade datumet längst ner på den här sidan. Vi kan också meddela dig på andra sätt efter eget gottfinnande, till exempel via den kontaktinformation du har angett.

En uppdaterad version av denna policy träder i kraft omedelbart efter publiceringen av den reviderade policyn om inget annat anges. Din fortsatta användning av webbplatsen och tjänsterna efter ikraftträdandet av den reviderade policyn (eller någon annan handling som anges vid den tidpunkten) kommer att utgöra ditt samtycke till dessa ändringar. Vi kommer dock inte, utan ditt samtycke, att använda din personliga information på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs vid den tidpunkt då din personliga information samlades in.

Kontakta oss

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål angående denna policy, den information vi har om dig eller om du vill utöva dina rättigheter, uppmanar vi dig att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan:

https://www.comparebuzz.net/contact/
[email protected]

Vi kommer att försöka lösa klagomål och tvister och göra alla rimliga ansträngningar för att tillgodose din önskan att utöva dina rättigheter så snabbt som möjligt och under alla omständigheter inom de tidsramar som anges i tillämpliga dataskyddslagar.

Detta dokument uppdaterades senast den 16 augusti 2022

Made with WebsitePolicies

Alla rättigheter förbehållna © 2022. 18+ Villkor och bestämmelser gäller. begambleaware.org
sv_SESwedish